+48 17 851 61 69 | sklep@pakujemy24.pl
rocket_launch darmowa przesyłka od 300zł redo 30 dni na zwrot
lock_open Zarejestruj się! face Zaloguj się
Menu Szukaj Koszyk (0)

Polityka prywatności - Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

        Wszystkie terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności, pisane z dużej litery, należy rozumieć w sposób w jaki zostały zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pakujemy24.pl

        Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Sklep Internetowy, przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu oraz niniejszej Polityki prywatności.

        Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca - spółka FOLPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172079, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 8130333419, numer REGON: 005133912, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@pakujemy24.pl, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2014 Poz. 82 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

        Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera, a także przesyłania Usługobiorcom informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

        Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 

          imię i nazwisko,

          nazwa firmy,

          numer NIP

          adres (ulica i numer domu lub lokalu),

          kod pocztowy,

          miasto,

          kraj,

          województwo,

          numer telefonu,

          adres poczty elektronicznej

 

        Dane osobowe, o których w pkt. 5 są niezbędne do zawierania Umów Sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

        Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza zgodę na instalację plików „cookies”, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep internetowy. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na użycie plików „cookies” powinien dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

        Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania), a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

        Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.

        Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług  realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.

        Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

        Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

        Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

        Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 13.

        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki