Regulamin sklepu

Opublikowano:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.pakujemy24.pl jest spółka FOLPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172079, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 8130333419, numer REGON: 005133912, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

2.     Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.pakujemy24.pl jest detaliczna oraz hurtowa sprzedaż opakowań i pojemników na żywność, chemii i środków czystości, naczyń jednorazowych oraz artykułów dekoracyjnych i okolicznościowych za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.

3.     Produkty dostępne w sklepie internetowym www.pakujemy24.pl są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.

4.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.pakujemy24.pl - z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.

5.     Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego_@POCZ@__@KON@_ przez sklep internetowy www.pakujemy24.pl, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.

6.     Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.pakujemy24.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.

7.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 9 i pkt 10, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

8.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

10.  Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: sklep@pakujemy24.pl. Adres do korespondencji to: FOLPAK Sp. z o.o. Rudna Mała 49b, 36-060 Głogów Małopolski.

11.  Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.pakujemy24.pl niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.pakujemy24.pl to 1024 x 768 lub wyższa.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 

1.     Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca lub Usługodawca – spółka FOLPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172079, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 8130333419, numer REGON: 005133912, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

3.     Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.pakujemy24.pl

4.     Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego

5.     Usługobiorcaosoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

6.     Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.     Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.

8.     Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także Danych kontrahenta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, Kod pocztowy, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki.

9.     Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

10.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

11.  Towar –  każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

13.  Dzień roboczy -  dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

14.  Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15.  Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e - mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.

16.  Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.     Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:

a)     zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,

b)     umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,

c)     subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,

2.     Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.

3.     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c)  ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy sklep@pakujemy24.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, niezwłocznie po jego otrzymaniu Usługodawca dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.

4.     Usługobiorca jest zobowiązany do:

a)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,

b)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

5.     Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

a)     dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa,

b)     korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,

c)     rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.

6.     W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za porozumieniem stron.

7.     Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

8.     Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.     Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

2.     Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.

3.     Sklep internetowy umożliwia także złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@pakujemy24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 600 855 958 w Dniach Roboczych od godziny 8:00 do godziny 16:00.

4.     Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

5.     Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy na warunkach określonych w Regulaminie.

6.     W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

7.     Wszelkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz wykonywaniem praw i obowiązków Klienta – w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów.

8.     W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:

1)     Sposób dostawy,

2)     Sposób płatności

3)     Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,

4)     Wskazać dane niezbędne do realizacji  Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe.

Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9.     W celu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, należy przekazać pracownikowi Sklepu internetowego wszystkie szczegóły Zamówienia a także dane niezbędne do jego realizacji.

10.  Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

11.  Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

12.  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

13.  Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 12 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

14.  Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w formularzach Koszyka Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.

15.  Towary w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

16.  Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia jedynie do czasu jego wysłania, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

1.     Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.

2.     Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

3.     Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

a)     Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta: 96160014621845155510000001, należący do spółki FOLPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172079, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 8130333419, numer REGON: 005133912, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”.

b)     Płatność e-przelewem za pomocą serwisu Dotpay.PL (dostępne sposoby płatności i informacje o systemie: http://www.dotpay.pl/) - obsługę płatności elektronicznych prowadzi Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych.

c)     Płatność za pobraniem przy odbiorze.

d)     Płatność gotówkowa w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

4.     Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.     W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

7.     Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

VI. DOSTAWA

 

1.     Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

2.     Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.

3.     W przypadku wyboru Towaru/Towarów, których dostawa będzie realizowana na palecie/paletach (zamówienia o dużych gabarytach i/lub niestandardowych wymiarach i/lub większa ilość Towarów), cena dostawy zostanie ustalona indywidualnie, stosownie do charakterystyki konkretnego Zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą.

4.     Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.     Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie internetowym podany jest orientacyjny czas wysyłki Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili przygotowania zamówionych Towarów do wysyłki. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta

 

6.     Na termin realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy przez firmę kurierską. Czas kompletowania Towaru wynosi od 2 do 5 dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i nie obejmuje terminu dostawy towarów określonego w tabeli „przewidywany termin dostawy towaru” dla firmy kurierskiej.

7.     Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.

8.     Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

9.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub w przypadku gdy Zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu internetowego dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 

VII. GWARANCJA

 

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

1.     Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

2.     Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pakujemy24.pl. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Pomoc (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).

3.     Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.

4.     Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.

5.     Sklep internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

6.     W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. Wzór formularza reklamacji niezgodności Towaru z umową zawarty został w Załączniku nr 2.

7.     Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.     Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.     W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.

10.  Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres: FOLPAK Sp. z o.o. Rudna Mała 49b, 36-060 Głogów Małopolski.

11.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 

1.     Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

2.     Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

3.     W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.     Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)

2.     Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.

3.     Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.     Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych..

5.     Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.

6.     Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług  realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.

7.     Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie Sklepu internetowego Polityka Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.pakujemy24.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.     Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.

3.     Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

4.     W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.

5.     W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.

6.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.ihrzeszow.ires.pl/ oraz na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

7.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

1.     Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

2.     Nazwa Sklepu internetowego podlega ochronie prawnej.

3.     Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności.

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na korzystanie z usługi polegającej na zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie internetowym oraz subskrybowaniu Newslettera przez Subskrybentów Newslettera, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

W celu rezygnacji z zakupu lub innych usług świadczonych przez nasz Sklep internetowy, poinformuj nas o tym składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie na adres: sklep@pakujemy24.pl lub pisemnie, w szczególności w celu odstąpienia od umowy sprzedaży możesz skorzystać w tym celu ze wzoru odstąpienia od umowy sprzedaży (jednak nie jest to obowiązkowe):

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

 

FOLPAK Sp. z o.o.

Rudna Mała 49b

36-060 Głogów Małopolski.

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem internetowym www.pakujemy24.pl

 

Data zawarcia umowy to ......................................................................,

Data odbioru ...........................................................................................

Przedmiot umowy ......................................................................,

 

Imię i nazwisko....................................................................

E-mail: …………………………………………………..

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

FOLPAK Sp. z o.o.

Rudna Mała 49b

36-060 Głogów Małopolski.

 

 

..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

 

..........................................

Imię i nazwisko

Adres konsumenta:

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru reklamacji towaru)

 

FOLPAK Sp. z o.o.

Rudna Mała 49b

36-060 Głogów Małopolski.

 

Imię i nazwisko....................................................................

E-mail: …………………………………………………..

Adres...................................................................................

 

Nr. Zamówienia …………………..

Ilość reklamowanego towaru: ……………….. szt.

 

Niniejszym zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu …… towar objęty zamówieniem nr ……………………………… jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  1. wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)
  2. nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)
  3. obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)
  4. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego)

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr rachunku: ..........................................................................................................

 

 

..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

..........................................

Imię i nazwisko

Adres konsumenta:

 

 

*niepotrzebne skreślić

Do pobrania:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe